Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Titu în şedinţă ordinară de lucru în data de 27. 05. 2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PRIMAR,

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Titu în şedinţă ordinară de lucru în data de 27. 05. 2021, orele 16.00

Primarul oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa,

Având în vedere: prevederile art. 133, alin 1, art.134,alin 1, art.135, alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 196, alin.1, lit. b) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Titu în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.05.2021, orele 16 ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local precum şi indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Iniţiator primar Traian Niculae Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Titu.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic- urbanism- învăţământ

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 31. 03. 2021.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere privind locuinţele ANL construite prin programul de investiţii naţional.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului acestora acordat elevilor din oraşul Titu.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism- învăţământ

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, a planului achiziţiilor publice, organigramei şi statului de funcţii al SC SALUB TITU SRL.

Iniţiator cons. local Chiţu Gabriela

Comisii: economic-juridic- urbanism- învăţământ

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, a planului achiziţiilor publice, organigramei şi statului de funcţii al SC URBAN TITU SRL.

Iniţiator cons. local Chiţu Gabriela

Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar sub forma unui ajutor de urgenţă doamnei Folica Georgeta domiciliată în oraşul Titu, sat Sălcuţa, nr.247 pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism învăţământ

10. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii bunului imobil construcţie- foişor în suprafaţă de 90 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 172 mp, bunuri aparţinând domeniului public al oraşului Titu, situat în oraş Titu, str.Petru Rareş-parc orăşenesc, pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ şi/sau prestări servicii.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism-învăţământ

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 580 mp situat în oraş Titu, str. Gării, număr cadastral 72883 bun aparţinând domeniului privat al oraşului Titu în vederea construirii unei locuinţe.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic- urbanism- învăţământ

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei domnului Polizache Valentin Marian pentru publicarea volumului ”Titu-evoluţia oraşului în perioada contemporană”.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic- urbanism- învăţământ

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 4.000 de lei domnului Vâlcu Alexandru pentru publicarea volumului de poezii ”Dor de viaţă”.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic- juridic-urbanism-învăţământ

14. Diverse

Art. 2. Dispoziţia de convocare şi materialele aferente proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic şi letric şi vor intra în analiza, dezbaterea şi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Art. 3. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri iniţiate în conformitate cu art.134, alin.5, lit.f) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de primar şi secretar general al oraşului Titu şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Dâmboviţa prin grija secretarului general al oraşului Titu.

PRIMAR,

Traian Niculae

Contra semnează pentru legalitate

secretar general al oraşului Titu,

Anuţa Camelia GRIGORE

Author: Virgil Voinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *