Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Titu în şedinţă de lucru în data de 22.04. 2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PRIMAR,

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local Titu

în şedinţă de lucru în data de 22.04. 2021 orele 16.00

Primarul oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa,

Având în vedere:

-prevederile art.133, alin 1, art.134 alin 1, art.135 alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 196, alin.1, lit. b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUN:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local Titu în şedinţă ordinară de lucru în data de 22.04.2021, orele 16 ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local precum şi indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbansm- învăţământ

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedent bugetar în sumă de 6.367 lei pentru investiţii.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic-urbanism- învăţământ

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local oraş Titu.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic- juridic- urbanism- învăţământ

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 13/27.01. 2021 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite prin program ANL precum şi a componenţei şi atribuţiilor Comisiei sociale de soluţionare contestaţii privind solicitările de locuinţe pentru tineri construite prin program ANL.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic-juridic- urbanism- învăţământ

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere privind locuinţele ANL construite prin programul de investiţii la nivel naţional.

Iniţiator primar Traian Niculae

Comisii: economic- juridic- urbanism- învăţământ

6. Diverse

Art. 2. Dispoziţia de convocare şi materialele aferente proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali în format electronic şi letric şi vor intra în analiza, dezbaterea şi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Art. 3. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri iniţiate în conformitate cu art. 134 alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de primar şi secretar general şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa prin grija secretarului general al oraşului Titu.

PRIMAR ,

Traian Niculae

Contrasemnează secretar general ,

Anuţa Camelia GRIGORE

Nr. 264/ 14.04. 2021

Author: Virgil Voinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *